Правилник о додељивању Међународне награде за књижевност „Александар Тишма“

I

Међународна награда за књижевност „Александар Тишма“ додељује се сваке друге године, почев од 2019, за остварење у области уметничке књижевности, под следећим условима:

1) да је дело написано на било ком језику, а преведено и објављено на једном од европских језика – енглеском, француском или немачком – први пут у периоду од две године пре године додељивања награде (на пример, уколико се награда додељује 2019, разматрају се дела објављена 2017. и 2018, и по истом принципу у сваком наредном додељивању); због померања године прве доделе награде изузетно ће се овом приликом узимати у обзир и дела објављена 2016.

2) за целокупан опус писца.

II

Међународна награда за књижевност „Александар Тишма“ састоји се од новчаног износа и дипломе коју потписују председник Управног одбора Фондације и председник Жирија.

III

Уколико постоји обострана жеља и правна могућност, Академска књига ће објавити награђено дело или једно дело из опуса награђеног аутора (уколико је награда додељена за целокупан опус), у ограниченом тиражу на српском језику, најкасније годину дана по додељивању награде.

IV

Дела и опусе писаца за Међународну награду „Александар Тишма“ могу предлагати појединци, издавачи, организације и институције из читавог света, као и чланови Жирија.

Предлагач се обавезује да заједно са формалним предлогом и његовим образложењем достави Фондацији:

- минимум 5 (пет) примерака предложеног дела, у штампаној или електронској форми, на енглеском, француском или немачком језику.

- или по 5 (пет) примерака 3 (три) најважнија дела, уколико се предлаже целокупан опус писца.

Образложење мора бити дужине око 10.000 карактера и написано на енглеском, француском или немачком језику. У образложењу се очекује да се поред високе књижевно-уметничке вредности дела истакну аспекти дела или опуса писца који указују на афирмацију међуљудске, културне и верске толеранције, коју је својим уметничким, преводилачким и уредничким радом истицао Александар Тишма.

V

Жири из свог састава бира председника, који сазива седнице, председава седницама и представља Жири у контактима са јавношћу. Уз сагласност свих чланова, седнице се могу одржавати електронски.

Услуге симултаног и консекутивног превођења за рад Жирија обезбеђује и финансира Фондација.

VI

Жири делује самостално и одлуку доноси већином гласова, после детаљног разматрања пријава и предлога.

Жири се обавезује да сачини образложење своје одлуке.

Пре коначне одлуке, Жири је обавезан да јавности саопшти ужи избор дела или опуса писца који се кандидују за награду, и то најкасније месец дана пре проглашења добитника.

VII

Награда се у сваком двогодишњем наградном циклусу може доделити само једном лауреату.

Награда се не може доделити истом писцу два пута.

VIII

Избором и доделом награде управља Жири, који се обавезује да поштује пропозиције прописане Правилником.

Дело или опус члана Жирија не могу се разматрати за награђивање током трајања његовог мандата.

Жири има минимум пет а максимум седам чланова, од чега су најмање један а највише два члана по функцији из Управног одбора Фондације.

Мандат члана Жирија је четири године, с могућношћу продужења на још две.

Исти сазив Жирија може доделити награду два пута.